LEDARSKAP:

Individuell Ledarutveckling   

Advise Individuell Ledarutveckling vänder sig till ledare som vill maximera sina prestationer och utveckla sin förmåga att skapa resultat. Advise Individuell Ledarutveckling utgår från ledarens uppgift, mål och resultat samt motivation, kompetens och utvecklingsbehov. 

Mål

Målet för varje program är kopplat till deltagarens verkliga mål i arbetet. Vår arbetsplan blir sedan organisationens och ledarens behov, vår arbetslitteratur blir feedback på nya beteenden och vår examination blir påverkan på resultat. 
För företaget innebär detta: 

  • Ledarutveckling kopplad till organisationens verkliga utmaningar
  • Kostnadseffektiv och individualiserad kompetensutveckling
  • Uppmärksamhet på nyckelpersoner
  • Proaktiv personalvård

För ledaren innebär detta: 

  • Fokus på den egna professionella utvecklingen
  • Neutral, erfaren samtalspartner
  • Ökad medvetenhet om personliga prioriteringar
  • Förbättrade prestationer och ökad attraktionskraft

Utgångspunkter

Advise Individuell Ledarutveckling inleds alltid med en överenskommelse mellan Advise, deltagande chef och dennes chef. Därefter formas varje program individuellt inom en beprövad struktur och metodik. Advise Individuell Ledarutveckling förutsätter en helhetssyn på individ och organisation. Det innebär att deltagaren uppmuntras till helhetssyn på sina åtaganden och en medveten balans i livet. 

Genomförande

Advise Individuell Ledarutveckling fokuserar deltagarens tillämpade ledarskap och tillför en kombination av kunskap, redskap och feedback på det egna agerandet.
Grundstenarna i varje program är regelbundna möten med en personlig coach, fri telefon- och mailsupport samt konkreta arbetsuppgifter kopplade till ledarens uppdrag. 

Programmet är handlings- och resultatinriktat. Genom att arbeta med ledarens vardagliga situationer prövas nya beteenden och angreppssätt direkt i verkligheten. Verklig och varaktig utveckling sker bara i konkreta situationer och verkliga sammanhang.