REKRYTERING:

Vår utgångspunkt i ett rekryteringsuppdrag är att den nye medarbetaren ska bidra till en fortsatt utveckling av verksamheten. Därför är utformningen av kravprofil en mycket viktig del av vårt bidrag.

Ett rekryteringsuppdrag genomförs i huvudsak enligt följande:

  1. Behovsanalys och Kravprofil
- Vad ska den nye medarbetaren tillföra företaget?
Vårt första bidrag i ett rekryteringsuppdrag är att tillsammans med uppdragsgivaren formulera en kravprofil. Konsulterna på Advise har alla gedigen ledarerfarenhet. Den är vårt viktigaste bidrag när vi tillsammans med uppdragsgivaren formulerar en kravprofil.
  1. Rekryteringsmetod

Beroende på bl a kravprofil, ekonomiska ramar och tidplan väljer vi därefter rekryteringsmetod:

  • Search
  • Annonsering
  • Selection

  1. Sökfas

Vi samlar in ett tillräckligt urval kandidater med den valda metoden.

  1. Urval

Grovgallring och första intervju med de mest intressanta kandidaterna. Detta görs ofta av Advises konsult.

  1. Kandidatpresentation och slutligt urval.

De 2-4 mest aktuella kandidaterna gör en utförlig presentation i vilken de beskriver hur de vill bidra till företagets fortsatta utveckling. Dessa presentationer utgör grund vid slutliga intervjuer. Dessa görs av uppdragsgivaren och Advises konsult tillsammans. Efter samråd med uppdragsgivaren kan Advise komplettera beslutsunderlaget med tester. Beslutsunderlaget kompletteras också med referenstagning.

  1. Beslut

Uppdragsgivaren fattar beslut om rekrytering. Advise kan, om så önskas, bistå vid förhandling av villkor mm.

  1. Introduktion och uppföljning

Advise bistår, om så önskas, uppdragsgivaren vid introduktion och följer upp rekryteringen efter c:a 6 månader.